Cultural and community life in Rågsved!Kultur- och föreningslivet i Rågsved!

Openlab och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Citizen Dialogue

Post ideas for how local associations and citizens can work together to develop cultural and community life in Rågsved!

Why?
An important part of the Stockholm urban work to realize the vision of a cohesive, egalitarian town is that local development efforts in the districts to be in dialogue with local actors. Civil society, associations and cultural life has a positive significance for creating a rich community. So focusing on Rågsved, initiated the district administration in March a workshop that brought together the area's local associations. The aim was to create understanding of the needs, driving forces and obstacles to interact and strengthen local cultural and community life.

Read more below under the heading "Full description"!
Set up and build on the ideas of others!

Lägg upp idéer för hur lokala föreningar och medborgare kan samverka för att utveckla kultur- och föreningslivet i Rågsved!

Varför?
En viktig del i Stockholm stads arbete med att förverkliga visionen om en sammanhållen, jämlik stad är att lokalt utvecklingsarbete i stadsdelarna ska ske i dialog med lokala aktörer. Det civila samhället, föreningslivet och kulturlivet har en positiv betydelse för att skapa ett rikt lokalsamhälle. Så med fokus på Rågsved, initierade stadsdelsförvaltningen i mars en workshop som samlade områdets lokala föreningar. Syftet var att skapa förståelse kring vilka behov, drivkrafter och hinder som finns för att samverka och stärka lokala kultur- och föreningslivet.

Läs mer nedan under rubriken "Full beskrivning"!
Lägg upp och bygg vidare på andras idéer!

Automatically translated from Swedish. Click to view in original language. Shown in origianl language (Swedish). Click for automatic translation. Full Description

Full DescriptionPost ideas for how local associations and citizens can work together to develop cultural and community life in Rågsved!

Why? -full description of Stockholm City "Vision 2040 – Stockholm – for all", described a city that gets everyone to grow, where segregation is declining, children and adults have hope for the future and opportunities to realize their life. An important part of the Stockholm urban work to realize the vision is that local development work in the city's neighborhoods starting from a citizens ' perspective, based on local conditions and unique qualities and in dialogue with the inhabitants and local stakeholders.

In the Enskede-Årsta-vantör is Rågsved, a priority area for the city, where a major goal is to those who live and travel in the area being listened to, are involved in the local community and thrive. Civil society, associations and cultural life has a positive significance for creating a rich local society and an important role in democracy.

Therefore, the District Administration initiated a workshop on 25 March 2017 which gathered Rågsveds local associations to jointly investigate how we can develop the cultural and community life in the area. The aim was to create understanding and insight into the needs, driving forces and obstacles to interact and strengthen local communities. The next step is to create ideas based on the understanding of the conditions.

This was the insight that came from Rågsveds compounds: drivers:
It is clear that there is a huge commitment and many who want to work together to create a social community in Rågsved and to make a difference. Many people take up the easy conversation as an important part of the Exchange and the value of the community-that creates a richer community. Several see cultural and Associational life as it is and should continue to be in constant evolution, where we create it together.

Requirements:
Many lifts the very practical need to create structure and sustainable partnerships. There is a need for a co-ordinator who will ensure that control up and ensures that regular meetings will be of unions between. There needs to be some type of platform to exchange information and easily interact, even when they are not seen. The necessary structures and support to reach out with information to people in the surrounding area and to reach out to groups that more welcome if it can get even more in community life so that young people in the area.

:
Obstacles raised in almost all interviews with workshop participants is that there is a strong need to find locations/facilities where people can meet up to the valuable exchange of information to take place. Although many feel the commitment, it is also a number that illustrates that time, volunteers to accomplish things and resources can be an obstacle.

Impact! upload ideas based on the understanding of the local culture of Rågsved and how the voluntary sector can evolve! NEXT STEPS in RÅGSVED? (proposed at the workshop): • documentation is available from the workshop
• A to hit between local unions should be before the summer. Ideas can be on here!
• Unions continue to meet at regular meetings and visit each other to learn more about each other. Ideas can be on here!
• The District Administration is involved or the convening

Lägg upp idéer för hur lokala föreningar och medborgare kan samverka för att utveckla kultur- och föreningslivet i Rågsved!

Varför? - full beskrivning

I Stockholm stads “Vision 2040 – Ett Stockholm för alla”, beskrivs en stad som får alla att växa, där segregationen minskar, barn och vuxna har framtidstro och lika möjligheter att förverkliga sina liv. En viktig del i Stockholm stads arbete med att förverkliga visionen är att lokalt utvecklingsarbete i stadens stadsdelar ska ske med utgångspunkt ur ett medborgarperspektiv, utifrån lokala förutsättningar och unika kvaliteter och i dialog med invånare och lokala aktörer.

Inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde är Rågsved ett prioriterat område för staden, där en viktig målsättning är att de som bor och rör sig i området lyssnas till, är engagerade i närsamhället och trivs. Det civila samhället, föreningslivet och kulturlivet har en positiv betydelse för att skapa ett rikt lokalsamhälle och en viktig roll för demokratin.

Därför initierade Stadsdelsförvaltningen en workshop den 25 mars 2017 som samlade Rågsveds lokala föreningar för att tillsammans undersöka hur vi kan utveckla kultur- och föreningslivet i området. Syftet var att skapa förståelse och insikter kring vilka behov, drivkrafter och hinder som finns för att samverka och stärka närsamhället. Nästa steg är att skapa idéer utifrån den förståelsen om förutsättningarna.

Detta var insikter som kom fram från Rågsveds föreningar:

Drivkrafter:
Det är tydligt att det finns ett enormt engagemang och många som vill samarbeta för att skapa social gemenskap i Rågsved och för att göra skillnad. Ett flertal personer tar upp det enkla samtalet som en viktig del av utbytet och värdet av gemenskapen - att det skapar ett rikare lokalsamhälle. Flera ser kultur- och föreningslivet som att det är och bör fortsätta vara i ständig utveckling, där vi skapar det tillsammans.

Behov:
Många lyfter väldigt praktiska behov för att skapa struktur och långsiktigt hållbara samarbeten. Det behövs en koordinator som ser till att styra upp och ser till att regelbundna träffar blir av föreningarna emellan. Det behövs någon typ av plattform för att utbyta information och lätt interagera, även när man inte ses. Det behövs strukturer och stöd för att nå ut med information till människor i närområdet och för att nå ut till grupper som flera ser positivt på om man kan få in än mer i föreningslivet, så som ungdomar i området.

Hinder:
Hinder som tas upp i nästan samtliga intervjuer med workshop-deltagare är att det finns ett starkt behov av att hitta platser/ lokaler där man kan träffas på för att det värdefulla utbytet ska kunna ske. Trots att många känner engagemang, är det också flera som belyser att tid, volontärer som ska utföra saker och resurser kan vara ett hinder.

Påverka!
Lägg upp idéer utifrån förståelsen om Rågsved på hur det lokala kultur- och föreningslivet kan utvecklas!

NÄSTA STEG I RÅGSVED?
(föreslaget vid workshop):

• Dokumentation finns från workshopen
• En till träff mellan lokala föreningarna bör fås till innan sommaren. Idéer kan tas vidare här!
• Föreningarna fortsätter att träffas på regelbundna möten och besöker varandra för att lära sig mer om varandra. Idéer kan tas vidare här!
• Stadsdelsförvaltningen är delaktiga eller sammankallande

Automatically translated from Swedish. Click to view in original language. Shown in origianl language (Swedish). Click for automatic translation.

All ideas

 • Ljusfestival - Det ser ljust ut för Rågsved!

  Rågsveds Ljusfestival. En lokalt förankrad process som bidrar till stolthet, ljusare och tryggare utomhusmiljöer samt en ny positiv bild av Rågsved.
  Där föreningsliv

  0 12
  +3
Become a part of Develop Your City

Share your ideas and make others better.
Become a part of the helping the city face new challenges and make it a better place. Read more
×
×
×


Share:

×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

or

No password? Long password? Hard to type?
We can email you a magic link so you can sign in without having to type your password.


or
×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

or

We only use facebook for authentication.
We will only register your name and email address and never post anything in your name, exept when you choose to share something.

If you're already signed up Log in


×

Terms & Conditions

 1. Terms and Conditions of use

  1. This website (the “Website”) is owned and operated by Openlab (“Openlab”). Access to and use of this Website and the information, materials, products and services available through this Website are subject to all applicable laws and regulations and to these terms and conditions of use (the “T&C’s”).

  2. By accessing this Website, you agree to the T&C’s, which form a legally binding agreement. If you do not agree to the T&C’s, please exit this Website.

  3. These T&C’s may be changed by us from time to time. The latest T&C’s will be posted on the Website, and you should always review these T&C’s prior to using the Website to ensure that you have an understanding of the current T&C’s.

 2. Ownership

  This Website and its design, text, content, graphic and other matters related to this Website are protected under intellectual property law and are the property of Openlab or are included with the permission of third party right owners. None of these elements may be used in any form without Openlab’s express prior written permission.

 3. Trademarks

  The Openlab trademark and logotype appearing on this Website are the property of Openlab. All other trademarks, product names, company names, logos, and trade dress displayed on the Website are the property of their respective owners. You agree not to display or use the marks in any manner without Openlab’s prior written permission.

 4. Posts

  Posting or transmitting of any unlawful material, or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence or violation of any law is strictly prohibited.

 5. Data Protection

  By agreeing to these T&C’s, you acknowledge you have read and understood the terms of our Privacy Policy and that you agree with it. Upon the submission of any personal information to us, you expressly grant permission to us to disseminate and/or use such information for any lawful purpose as detailed in our Privacy Policy.

 6. Limitation of liability

  In no event will Openlab be held liable to you for any lost profits, indirect or consequential damages arising out of your use or inability to use this Website and the services. Openlab makes no warranties regarding any intellectual property rights or other proprietary rights in the ideas and Openlab cannot be held liable for any third party claims regarding the use of ideas received through the platform.

 7. Governing law

  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.

 8. Contact

  We can be reached at Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@ideanation.se

×

Contact us!

×
×
image
×

Call Stefan at
070 635 65 91

×

OK
×
×
×
×

×