Help improve airplane Park!Hjälp till att förbättra Flygplansparken!

Skärholmens stadsdelsförvaltningen Citizen Dialogue

Like your favorite proposals and affect the remodeling of the airplane Park! the proposals are divided into the areas of Green corner, Climbing the land, Water, and the entire Park's Hope Bounce & Theme, and each has different variations that you can see if you click on them.

You can read more about the proposals and their variations are a bit down on URsidan. click all ideas to see the ideas they are based on and learn more about how everything went in full description .

Gilla dina favoritförslag och påverka ombyggnaden av Flygplansparken!
Förslagen är indelade i områdena Gröna hörnet, Klätterlandet, Vatten, Hopp & Studs och hela parkens Tema, och varje förslag har olika variationer som du kan se om du klickar på dem.

Du kan läsa mer om förslagen och deras variationer en bit ner på sidan. Klicka på alla idéer för att se idéerna som de baseras på och läs mer om hur allt gått till under full beskrivning.

Automatically translated from Swedish. Click to view in original language. Shown in origianl language (Swedish). Click for automatic translation. Full Description
Ideation
5 November
Prototyping
28 November
Testing
11 December
Results
20 January
Ideation:

You can submit ideas and build on others ' suggestions on how to improve the Park.

Idéinsamling:

Du kan lämna idéer och bygga på andras förslag på hur parken ska förbättras.

Prototyping:

You can like and comment on the submitted ideas. At the same time creating landscape architects some comprehensive proposals for the park based on all your ideas.

Prototyp:

Du kan gilla och kommentera på inlämnade idéerna. Samtidigt skapar landskapsarkitekter några helhetsförslag på parken utifrån alla era idéer.

Testing:

Landscape architects presents comprehensive proposals for testing. Give your views on the proposals, and highlight your Favorites.

Testning:

Landskapsarkitekter presenterar helhetsförslag för testning. Ge dina åsikter om de förslag som lagts, och lyfta fram dina favoriter.

Results:

The District Administration is presenting the final model on new park based on local needs and based on your ideas and opinions.

Resultat:

Stadsdelsförvaltningen presenterar slutgiltiga modellen på nya parken utifrån lokala behov och baserat på era idéer och åsikter.

Full DescriptionHow do we make airplane Park better? Affect the renovation of the Green cabin's playground (aircraft Park) in Bredäng, to better meet local needs.

What do you think is needed in a really great park?

Green cottage's playground/airplane Park in Bredäng, Skärholmen, and renovated district wants your ideas.

What do Bredäng? What do you need? Is there a skatepark where young people can meet, a growing place for those with green fingers, a pedagogical Playset for the smallest, or something completely different?

Share your ideas and opinions on how the Park should change and get more people to thrive and stay more in the Park.

In 2017-2018, Skärholmen district renovate Green cottage's playground/airplane Park in Bredäng. To best respond to the needs of the citizens used a so-called citizens ' budget, where suggestions and ideas from citizens is collected. Dialogues and workshops are held to more should have the opportunity to influence their URområde. your views affect how the playground is amended, so take the chance and join!

How to do it:


Idea collection
6th Oct-5 nov 2016 You can submit ideas and build on others ' suggestions on how to improve the Park.

Publish your ideas at utveckladinstad.se
Here you can share your ideas and suggestions, great and small, comment on and like other people's suggestions, or build on them to make them better.

Participate in workshops:
The District Administration also collects ideas and opinions about the renovation of the Green cabin's playground through three workshops in October. Participate to get inspiration, discuss ideas and discuss the region's needs with others who live and reside in Bredäng, and with landscape architects on site.

The workshops are held on the way to Bredängs library (broad meadow square 20) and there is no cost to participate.

Ideas from the workshops can be found here, so you can enjoy even if you couldn't think of a workshop.

Welcome!

Workshop hours:
Tuesday 18/10 at 11:00 am-14:00
Saturday 22/10 12.00-15.00 Saturday 29/10 at 13.00-16.00


Prototype
6th nov-28th nov 2016 You can "like" and comment on the submitted ideas. At the same time creating landscape architects some comprehensive proposals for the park based on all your ideas.


Testning
28th nov-11 dec 2016 landscape architects presents comprehensive proposals for testing. Give your views on the proposals, and highlight your Favorites.

The proposals will be presented here under "Testing" later on 30th nov. Here you can like and comment on the proposals.

Testing are also held, among other things. on the way to Bredängs library (broad meadow square 20) and there is no cost to participate.

Welcome!

Testing hours:
Wednesday 30/11 11:00-14:00
Tuesday 06/12 at 15.30-18.30


Results
20th jan 2017 District Administration presents the final model on new park based on local needs and based on your ideas and opinions.

The results will be presented here under "Results" last on 26th jan. Here you can enjoy the results digitally and get an idea on how the Park will look like.

The final model of the new Park will also be presented by the District Administration on the way to Bredängs library (broad meadow square 20) during the afternoon of the 26th jan. Please come by and take the opportunity to meet with the architects and civil servants who are behind the project!

Welcome!

Display of results:
Thursday 26/1 at 15.30-17.00
Way to bredängs library (broad meadow square 20)


Hur gör vi Flygplansparken bättre? Påverka renoveringen av Gröna stugans lekplats (Flygplansparken) i Bredäng, för att bättre möta lokala behov.

Vad tycker du behövs i en riktigt bra park?

Gröna stugans lekplats/Flygplansparken i Bredäng ska renoveras, och Skärholmens stadsdelsförvaltning vill ha dina idéer.

Vad behöver Bredäng? Vad behöver du? Är det en skatepark där ungdomarna kan träffas, en odlingsplats för de med gröna fingrar, en pedagogisk lekställning för de minsta, eller något alldeles fullständigt annat?

Dela med dig av dina idéer och åsikter för hur parken ska förändras och få fler att trivas och vistas mer i parken.

Under 2017-2018 ska Skärholmens stadsdelsförvaltning renovera Gröna Stugans lekplats/Flygplansparken i Bredäng. För att bäst bemöta medborgarnas behov används en så kallad medborgarbudget, där förslag och idéer från medborgarna samlas in. Dialoger och workshops hålls för att fler ska få möjlighet att påverka sitt område.

Era åsikter påverkar hur lekplatsen ska ändras, så ta chansen och var med!

Hur går det till:


Idéinsamling
6:e okt - 5:e nov 2016

Du kan lämna idéer och bygga på andras förslag på hur parken ska förbättras.

Publicera idéer på utveckladinstad.se
Här kan du dela med dig av dina idéer och förslag, stort som smått, kommentera och gilla andras förslag, eller bygga vidare på dem för att göra dem bättre.

Delta i workshops:
Stadsdelsförvaltningen samlar också in idéer och åsikter om renoveringen av Gröna stugans lekplats genom tre workshops under oktober. Delta för att få inspiration, bolla idéer och diskutera områdets behov med andra som bor och vistas i Bredäng, och med landskapsarkitekterna på plats.

Workshopsen hålls på Bredängs bibliotek (Bredängstorget 20) och det kostar inget att delta.

Idéerna från workshopsen hittar du här, så du kan tycka till även om du inte kunde komma på en workshop.

Välkommen!

Workshoptider:
Tisdag 18/10 klockan 11.00 - 14.00
Lördag 22/10 klockan 12.00 - 15.00
Lördag 29/10 klockan 13.00 - 16.00


Prototyp
6:e nov - 28:e nov 2016

Du kan ”gilla” och kommentera på inlämnade idéerna. Samtidigt skapar landskapsarkitekter några helhetsförslag på parken utifrån alla era idéer.


Testning
28:e nov - 11 dec 2016

Landskapsarkitekter presenterar helhetsförslag för testning. Ge dina åsikter om de förslag som lagts, och lyfta fram dina favoriter.

Förslagen kommer att presenteras här under "Testning" senast på 30:e nov. Här kan du gilla och kommentera på förslagen digitalt.

Testning hålls också bl.a. på Bredängs bibliotek (Bredängstorget 20) och det kostar inget att delta.

Välkommen!

Testningstider:
Onsdag 30/11 klockan 11.00 - 14.00
Tisdag 06/12 klockan 15.30 - 18.30


Resultat
20:e jan 2017

Stadsdelsförvaltningen presenterar slutgiltiga modellen på nya parken utifrån lokala behov och baserat på era idéer och åsikter.

Resultaten kommer att presenteras här under "Resultat" senast på 26:e jan. Här kan du ta del av resultaten digitalt och få en idé på hur parken ska se ut.

Den slutgiltiga modellen över nya parken kommer även presenteras av Stadsdelsförvaltningen på Bredängs bibliotek (Bredängstorget 20) under eftermiddagen på den 26:e jan. Kom gärna förbi och passa på träffa arkitekterna och tjänstemännen som står bakom projektet!

Välkommen!

Uppvisning av resultat:
Torsdag 26/1 klockan 15.30 - 17.00
Bredängs bibliotek (Bredängstorget 20)


Automatically translated from Swedish. Click to view in original language. Shown in origianl language (Swedish). Click for automatic translation.

All ideas

 • Improve the soccer field

  We want a football field with actual lines and football goals. It is also important with a high fence to prevent the ball going out.

  Right now is the football field apart

  1 82
 • Develop the airplane theme!

  The aircraft should remain – that is what the Park is associated with.

  There could be a better version, which feels more like a real airplane.

  Now there's

  0 22
 • Beautiful flowers are important!

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  Beautiful flowers are important both for the eye and for the opportunity to learn not to destroy

  0 17
 • More to do!

  There should be more to do in the Park!
  /Children, 11 years

  0 16
 • Eco-friendly park

  Need cozy, inspiring environments that are aesthetically pleasing and organic. For the importance of the environment, using eco-friendly materials and CRE-an organic park with

  0 16
 • The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  For each convicted tree-planted two new. It has removed some trees (especially at

  1 25
 • The aircraft must be left behind, but really need to be repainted so that it becomes bright red again.
  The football field is crowded.
  More lighting would be

  0 20
 • Bet on vegetation and greenery!

  The bushes and hedges that others think is unnecessary, I like actually. One can pick their carrier, something that many do not know. It's our fun with a people's garden or more

  0 12
 • Nature!!

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  I want to be able to GROW!

  I would also like to see that you are planting wine bushes,

  0 16
 • Have left the aircraft and the greenery!

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  The aircraft must absolutely be left!
  Replace the rutchkanan that existed in the rear of

  0 13
 • A playground for all

  I think it would be fun if it were a park for everyone, one of the smallest and also the largest. That kind of trampolines which is at ground level is usually both the small and

  0 22
 • Small cabins would have been nice!

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  -Balance course
  -Scaffold
  -Small cabins
  -Paint hage
  -multiple

  0 10
 • Better lighting

  Necessary lighting along with diagnolen on the lawn so that it is safer to gena at night

  /Kvinna about 20 years

  0 5
 • Something to do all year round!

  I'm playing in the Park often, but need more to play with, more lights and something to do during all seasons.

  /Very engaged younger girl

  0 5
 • A playground for the whole family

  Need challenges and exciting adventures and experiences that make things along with all of his siblings in mixed ages (4 months-8 years) on the weekends. There must be challenges

  0 7
 • Several rubbish bins

  There is a problem with litter in the Park. For example, in the pools there is debris and glass, etc. It is important to have safe environment-now children can settle on the glass

  0 4
 • Site tweaking

  Yearn for a place where you can build, crafting, mm. Had great fun being able to tinker and build prototypes of how the Park should be like, and woke up early in the morning

  0 6
 • Let the aircraft stand left!

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  Hi. The only thing my kids love is flight. Let it stand!

  0 4
 • The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  I would like to have a garden-like park with diverse nature experiences for both children

  0 19
 • Family days

  Would be fun with family days, organized by and with "adults" (with Manning, etc.)

  /deltagare on workshop 1

  0 4
 • badaaaa

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  Hi! We are five mothers. Our kids want to practice on swimming. We need a pond/pool out in the

  0 5
 • Kiosk and coffee

  There is no kiosk and coffee today. Would be fun to have!

  /2 girls, 11 years

  0 3
 • Several barbecue areas

  More BBQ places would be nice.

  /older woman who participated in workshop 1

  0 2
 • Carousel and playground slide

  Olivia 3.5 want there to be a merry-go-round and a slide in the Park. It's the funniest things she likes.

  0 15
 • Aircraft park

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  Hi! We want the aircraft should remain in place and that more aerial vehicles to come to. A fire

  0 4
 • The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  I am 70 years old and has difficulty walking, so I want couches to rest on the upper part of

  0 17
 • Proposals from the national

  The following proposals were received from citizens in Bredäng in August.

  Better lighting
  The aircraft should remain
  More bins
  Remove sand/gravel

  0 10
 • Build on the airplane theme and reflect the multicultural community of Bredäng

  There should be simpler climbing equipment accommodating both children and adults, so children are accompanied with their parents. There should also be more animals to climb on in

  0 13
 • Something for everyone

  An 8 year old girl who lives around the area, would like a playground that has things for everyone to do.
  The first model shows her love of monkey bars, where one can

  0 10
  +2
 • A cool kletterställning

  "You climb first up here, and then you're up here, and there are different things that are off so it gets a little scary. But then climb over and jump over again and so you get to

  0 18
 • The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  Hey:)

  I would love to see a playground for all, where both children and adults with

  0 13
 • The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  Green cabin park is a very large park where there is nothing. We need climbing frames and

  0 13
 • There are much more "Pokestops" in the Center

  We want more Pokemons in Bredäng. There are only two "Pokestops" here on the playground so that is why we are in the Center.

  0 6
 • Roofs for protection against rain

  Teens-and others-would be able to hang out in the Park, even if it is raining or snowing. Create any building or open roof construction as an extended and open living room.

  0 8
 • Black and white aircraft

  The pink aeroplane shall be painted white and black. Planks should be put on aircraft and a door should be implemented. The aircraft will also have a slide that you can go on.

  0 9
 • Climbing idea

  Sticks comes up from the ground on which one can climb on. In addition, he is a funny touch phone that goes under the ground.

  0 13
 • The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  It would be good if we can develop this into a quiet place that you can Cozy up in peace and

  0 9
 • The following proposals were received from citizens in Bredäng

  The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  I would think it was good with a café in the Park.

  The grill is also

  0 9
 • Make sure that the snow clearance work!!

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  Make sure that the snow clearance work!! Often it is a single dented rink because the snow not

  0 7
 • A very long bridge!

  A really long bridge, as long as the library with climbing frame underneath.
  /Pojke 9 years

  0 9
 • Playground that becomes the destination

  A playground where you show that you are betting.
  New plastic turf to the playing field and a modern "expensive" playground.

  The place is quite deserted now. It

  0 7
 • NASA ' s playground rocket

  A rocket that you can play in and ride the slide from the outside. One can be an astronaut for a day

  0 8
 • Keep the airplane!

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  -A scaffold on the aircraft-A long red tube-rutchekana
  -Benches and tables
  -A

  0 6
 • Lots of new things for the kids!

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  Swings
  slide surfaces for children to play Hill on
  sandbox
  paddling pool and

  0 6
 • Balancing and tire swing

  A balancing act that can go on in the air and a tire swing where you can sit two people.

  0 10
 • The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  A wading pool
  More swings
  A slide
  More park benches Better lighting

  0 9
 • The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  The following proposals were received from citizens in Bredäng via postcards

  Hi!

  I want to be able to grill

  More room to play

  Beautiful

  0 10
 • Climb high!

  I like to climb high up because it's the most fun to do it when you are out.

  /Lara, 9 years

  0 3
 • Cool climbing frame

  Need a cool and slightly creepy jungle gym where all fit to play and have fun in.

  /Abdelatif, 9 years

  0 4
 • Miniature basketball court

  Need custom miniature basketball court to reach up and be able to use the plan.

  /Mindre children

  0 3
 • Swimming pool

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  My sister and I think it should be a swimming pool, there are many who do not dare to swim in the

  0 4
 • Safe but challenging playground

  It would be nice to have:
  - Swings that multiple people can sit (up to 4)
  - Play house, where people can book a time to use and play
  - A ship, where

  0 7
 • Studsmöjligheter as in Vasa Park

  The kids are crazy about when they can jump and bounce! In Vasa Park is a "soft rock" with studsmöjligheter which is really good.

  0 5
 • Adult training-children play

  It would be great if you as a parent (father) could train near where children play in the stockgym for example. so it is not just a baby-sitting service.

  0 5
 • A park for children and adults

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  I would like to have a garden-like park with diverse nature experiences for both children and

  0 6
 • Here are some suggestions:)

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  We would like:
  A Graffiti Wall
  Paddling pool
  More game stuff, climbing tower

  0 6
 • Arrange picnic & BBQ facilities

  There is no nice place around here-to drink coffee, hang out with friends and children.

  More tables, benches or & long table our fun. Maybe even with wading pool

  0 5
 • It's fun to swing with a friend

  "I wish me a seesaw for fun when one is up and one is close, and so we'll swing back and forth!" Yara, 5 years

  0 9
 • Large surfaces that move in

  Need somewhere where you can move (preferably large surfaces), run and climb, meet friends, play football, discover and experiment. Are afraid to be out in the dark where someone

  0 3
 • Better lighting

  It needed better lighting in the Park when it passes between the home and the Métro. Strip in the Middle should be opened up also.

  /Kvinna in 20års age

  0 2
 • Obstacle course even for smaller children

  Need obstacle course/climbing that is also suitable for small children. 2-3 year olds climbs by means other than 8-10 year olds.

  0 5
 • More comfortable equipment

  The above models were made by a girl of about 5 yrs old, where she shows that she would like to have swings with softer seating. The ones that are there now, are too hard. Also,

  0 8
  +2
 • New funny proposals

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  The fence around the Park
  climbing frame
  fire tongs
  high slide
  wading

  0 3
 • Electrical plugs

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  We want electricity contacts, we can dance, play music and do festivals.

  0 2
 • Family park

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  A big barbecue on the benches, a climbing frame, planting more flowers, slide, paddling pool with

  0 2
 • A version of the pite havsbad's playground

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  Makes a great climbing castle with suspension bridges, towers, slide, all that is needed to get a

  0 3
 • Charging station

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  It would be good if one could download their computer or mobile phone in the Park.

  0 4
 • Swim in the summer!

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  Hi,
  A wading pool we have longed for. There are classmates of the children who are not

  0 2
 • A more enjoyable park

  The park should have more flowers near the big grass area and tables for people to hang out.
  The airplane should stay but should be repainted and there should be more

  0 4
 • A park for children and adults

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  I would like to have a garden-like park with diverse nature experiences for both children and

  0 5
 • A child-friendly park

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  -A green park

  Thank you for taking account of the children in the area with kind

  0 4
 • Roller-coaster

  A roller-coaster for the older children. The track goes up high over all other play spots.
  Girl 12 years.

  0 6
 • A climbing buildings that we can climb in and on

  "I wish me a climbing hall where you walk through the door, up the stairs, through a door and so if you go when the fireman's snurrs pliers! And so, you can also climb out on the

  0 9
  +1
 • Communicate/report errors

  Need info on how to report a bug in the Park.

  /deltagare on workshop 2

  0 1
 • Disabled facilities

  Important to handikappanpassa playground and the environment

  /man 30 years who participated in workshop 2

  0 1
 • Table tennis is the Park

  Would be good with a youth club that sysselsättar youngsters with fun things like table tennis, etc. Round table-tennis is also fun to have in the Park.

  /deltagare on

  0 1
 • Skate park

  I want it to be a skate park theme park

  /deltagare on workshop 2

  0 1
 • Play and rest

  I just think about the airplane in the Park because I usually go to vårbybårdsparken instead. Aircraft Park needed a fun playground where I want a trampoline and a sofa to use

  0 3
 • Moderately difficult equipments

  Need enough challenging items and activities, going to cope independently, while being suitably ' difficult '.

  /Flicka, 4 years old.

  0 2
 • Inspiration from other favorites

  Download happy inspiration from Aspuddsparken and the Park at fridhemsplan!

  0 1
 • All are welcome!

  Need a place to meet up, where everyone feels welcome no matter where one lives in Bredäng.
  For that there is a certain rivalry (based on where you live) between different

  0 3
 • More equipment in the Park!

  There would be more stuff in the Park! We need a roller-coaster where adults can keep track, climbing frame, slide and balance course, several swings, huts to sit and talk in high

  0 1
 • Smooth surface

  The grandchildren are joining all the time. Dossier available today is too hard. Would be better with smooth surface.

  /older woman at workshop 1

  0 1
 • A park where smaller and older children thrive in

  Need somewhere to give the kids a snack in the Park and where both small and older children think is funny. Often parks attractive to a specific and relatively narrow age group

  0 1
 • Lower nest

  The avenues in the Park should be lower.

  /2 participants of workshop 1

  0 1
 • Non-sport activities

  Are activities at the "Pulley" for example Need activities for middle school kids who aren't sports fans.

  /4 participants from workshop 1

  0 2
 • More activity and movement!

  The park needs to have: obstacle course
  spinning tops
  trampolines
  slide
  Green hus with painting stuff
  storage room with bikes
  basketball

  0 2
 • More variation on lektplatsen

  I tend to go out and play basketball with the kids often but the basketball court need to be improved. There needs to be more variety in the playground. Play tut armament is old

  0 1
 • The aircraft should remain-Calls in the Park

  My and my grandson's memory of the Park is linked to the aircraft because the aircraft should remain. I like to sit in the park for a while now and then so it would have enough

  0 2
 • Better soccer and basketball court

  We like to play football and basketball, but the need for better plans. The football field needed better lines, nätmål, fence around it and a shed where we can borrow the balls

  0 1
 • Lot of things to do!

  It's fun to do lot of things when you're in the Park. For example, climb, ride a slide, swing, playing football and basketball (sometimes).

  /Pojke, 7 years

  0 1
 • Climbing for different levels

  We want to be able to climb (various levels) in order to attract more age groups. Younger inspired by older children to assume greater challenges.
  /Mamma and children (3.5

  0 1
 • Funny lekgrej to climb on

  The park needs to be a park to do fun things in. Would be fun with a fun lekgrej with rings so you can climb and move a page to another. Would be fun to go there with a friend

  0 1
 • Encourage interaction in the Park

  The Park need activities that encourage interaction & equipment to promote relationships between children-children and adults-children.
  /pappa in 35 years of age

  0 2
 • Cultivation and biology lessons

  The following proposals submitted to Skärholmen district via postcards

  Hi,
  WE want to grow. Maybe that one school class in the vicinity can irrigate and biology

  0 1
 • Night Club

  I want a night club in the Park!

  /deltagare on workshop 1

  0 0
 • Multiple buddy swings

  Buddy swings will be easy to conflict swings. Needed more.

  /deltagare on workshop 1

  0 0
 • LEGOLAND

  I want the Park to be like Legoland!

  /deltagare from workshop 1

  Image: By Glogger-Own work, CC BY-SA 3.0,

  0 0
 • Open workshop

  Want an open workshop-wood joinery

  /deltagare from workshop 1

  0 0

All prototypes

 • Theme

  Sometimes have playgrounds a theme associated with the Park's name or what is in the Park. Play gear appearance can be customized to fit the theme and then does the Park even more unique. Which theme would you most like to see in the Park?

  LIKE and COMMENT on-choose your favorite options!

  why?
  through various activities, we have collected your wishes about how the airplane Park will be improved. Many of the proposals will be implemented, but it will not fit in the Park.
  help us choose!

  0 31
 • Water

  Water in some simpler form can be included in the Park. In what way would you most like to use water in the Park?

  LIKE and COMMENT on-choose your favorite options!

  why?
  through various activities, we have collected your wishes about how the airplane Park will be improved. Many of the proposals will be implemented, but it will not fit in the Park.
  help us choose!

  0 38
 • Climbing the country

  A great, fun and challenging climbing playground with slide, suitable for many different ages, are many of the Park. But what style will it be?

  LIKE and COMMENT on-choose your favorite options!

  why?
  through various activities, we have collected your wishes about how the airplane Park will be improved. Many of the proposals will be implemented, but it will not fit in the Park.
  help us choose!

  0 32
 • Hope & bounce

  Jump, bounce and spin, you should of course be able to do in a playground. But which way is the best thing do you think?

  LIKE and COMMENT on-choose your favorite options!

  why?
  through various activities, we have collected your wishes about how the airplane Park will be improved. Many of the proposals will be implemented, but it will not fit in the Park.
  help us choose!

  0 22
 • Green corner

  Play the site's South-eastern corner, closest to White Zhen road, is thought to be a green and naturlik site. Which game do you think is the most suitable items here?

  LIKE and COMMENT on-choose your favorite options!

  why?
  through various activities, we have collected your wishes about how the airplane Park will be improved. Many of the proposals will be implemented, but it will not fit in the Park.
  help us choose!

  0 46

ResultsGreen Cottage Park, or aviation Park as it is known to be re-equipped. The Park will be a place for people of all ages and include both challenging and fun play and activity venues, greenery and calm. Climbing the sculpture in the shape of an airplane is undergoing renovations and is the basis for the theme on the rehabilitation of the whole Park: up in the air!

The Park as a whole gets a boost with new entrances and a new Central walking area. Sight lines improved by hedges and walls removed inside the Park. Lawn renovation and linked more clearly against the playground to allow for picnicking,-volleyball and running. New trees and flowers planted and the Park, several new seats in form of park sofas, deck benches, swings and round tree benches. New, better lighting and a central gathering place, new "green Cottage" with weather protection, bänkbord and barbecue are also proposed.

The playground is developed and a series of new play equipment is supplied. "Climbing forest ' a big climbing play of wood including huts, viewing tower and slide becomes the largest extension. Trampolines, seesaw, cykelkarusell, more swings, a large sandbox, and playhouses with toddler slide becomes the other news in the Park, as well as a water playground and a rymdkapselkarusell!

Professor goat
A large climbing play in the wood, ' Climbing forest ' with playhouses, Lookout Tower, slide, volträcke, climbing NET and bridge is placed centrally in the Park. For this "lektorg" with green and yellow rubber asphalt also has trampolines, seesaw, and jump stumps and balance course. Other news in the middle of the playground will be a rymdkapselkarusell as well as new and existing swings that gets a new placement. This is really a chance to climb, bounce, spin and swing high in the air!

Airplane
This proposed playground for younger children. A cykelkarusell, vippgungor in the form of birds, game houses with small slides and a sandpit with rear tables placed around the beautiful mountain rock. Elephant sculpture moved here, new seats added and new flowering trees are planted against the Green cabin's path. A water play in the form of a shower fountains are also proposed.

Green Cottage
A new gathering place with weather protection is also proposed in the Park. Long tables, furniture, hang, grill, new trees proposed in this part.

Quiet corner
Corner closest to White Lily holiday road becomes lush and tranquil, with new flowering shrubs and trees, hammocks and nest boxes.

Up in the air
The aircraft that stand in the Park today, have been in the Park since 1965 and gave the Park its nickname "airplane Park". This climbing sculpture and form the basis for the theme on the rehabilitation of the whole Park: up in the air!
The theme becomes the new birds in wood to swing on, a rocket that you can climb on, a rainbow and a spinning "space capsule".

Parken byggs om efter era förslag

Parken byggs om och ett nytt tema för lekplatsen håller på att tas fram. Det populäraste temat vid dialogen blev "Upp i luften". Lekplatsen kommer att ha en stor klätterställning med lekhus, studsmattor, gungställningar, karuseller och andra överraskningar. Flygplanet renoveras på annan plats och är tillbaka våren 2018.

Grillplats och långbord, solstolar och massa blommor är också nyheter i parken.

Några träd tas ner. En del är i dåligt skick och ersätts av nya blommande sorter. Gräsmattorna renoveras från och med september 2017 och kan åter användas i juni 2018.

Parken byggs om under 2017-2018
Byggtid etapp 1: juli - december 2017
Byggtid etapp 2: vår - sommar 2018
Invigning: sen sommar 2018

Projektet är en del av stadens satsning Grönare Stockholm
Grönare Stockholm främjar utvecklingen av stadens gröna värden, så som parker och naturområden. När staden växer och utvecklas behövs inte bara flera bostäder, arbetsplatser, skolor och annan samhällsservice utan även grönområden, parker och områden för rekreation. Nya gröna värden behöver skapas och befintliga parker och grönområden behöver behållas och utvecklas.


Resultat från utmaningen

Gröna Stugans Park, eller Flygplansparken som den också kallas ska rustas upp. Parken ska vara en plats för alla åldrar och innehålla såväl utmanande och rolig lek och aktivitet som mötesplatser, grönska och lugn. Klätterskulpturen i form av ett flygplan renoveras och utgör grunden för temat på upprustningen av hela parken: upp i luften!

Parken som helhet får ett lyft med nya entréer och ett nytt centralt gångstråk. Siktlinjer förbättras genom häckar och murar tas bort inne i parken. Gräsytan renoveras och kopplas tydligare mot lekplatsen för att möjliggöra picknick, bollek och spring. Nya träd och blommor planteras och parken får flera nya sittplatser i form av parksoffor, solbänkar, hammockar och runda trädbänkar. Ny bättre belysning och en central samlingsplats, nya ”Gröna stugan” med väderskydd, bänkbord och grill föreslås också.

Lekplatsen utvecklas och en rad nya lekredskap tillförs. ”Klätterskogen” en stor klätterlek i trä med bland annat kojor, utsiktstorn och rutsch blir det största tillägget. Studsmattor, gungbräda, cykelkarusell, fler gungor, stor sandlåda, och lekhus med småbarnsrutsch blir andra nyheter i parken, liksom en vattenlek och en rymdkapselkarusell!

Lektorget
En stor klätterlek i trä, ”Klätterskogen” med lekhus, utkikstorn, rutschkana, volträcke, klätternät och bro placeras centralt i parken. På detta ”lektorg” med golv av grön och gul gummiasfalt finns också studsmattor, gungbräda, samt hoppstubbar och balansbana. Andra nyheter mitt på lekplatsen blir en rymdkapselkarusell samt nya och befintliga gungor som får en ny placering. Här finns verkligen chans att klättra, studsa, snurra och gunga högt upp i luften!

Flygplansdelen
Här föreslås lek för de lite yngre barnen. En cykelkarusell, vippgungor i form av fåglar, lekhus med liten rutsch och en rejäl sandlåda med bakbord placeras runt den vackra berghällen. Elefantskulpturen flyttas hit, nya sittplatser tillförs och nya blommande träd planteras mot Gröna stugans stig. En vattenlek i form av duschfontäner föreslås också.

Gröna Stugan
En ny samlingsplats med väderskydd föreslås också i parken. Långbord, möbler för häng, grill, nya träd föreslås i denna del.

Lugna hörnet
Hörnet närmast Vita liljans väg blir grönskande och lugn, med nya blommande buskar och träd, hammockar och fågelholkar.

Upp i luften
Flygplanet som står i parken idag, har stått i parken ända sen 1965 och gett parken sitt smeknamn ”Flygplansparken”. Denna klätterskulptur renoveras och utgör grunden för temat på upprustningen av hela parken: upp i luften!
Inom temat blir det bland annat nya fåglar i trä att gunga på, en raket som man kan klättra på, en regnbåge och en snurrande ”rymdkapsel”.

Automatically translated from Swedish. Click to view in original language. Shown in origianl language (Swedish). Click for automatic translation.
Become a part of Develop Your City

Share your ideas and make others better.
Become a part of the helping the city face new challenges and make it a better place. Read more
×
×
×


Share:

×

It seems like your web browser doesn't allow cookies. Sadly you can not log in to this site without allowing cookies.

We use cookies to track user sessions, preferences and usage.

or

We only use facebook for authentication.
We will only register your name and email address and never post anything in your name, exept when you choose to share something.

If you're already signed up Log in


×

Terms & Conditions

 1. Terms and Conditions of use

  1. This website (the “Website”) is owned and operated by Openlab (“Openlab”). Access to and use of this Website and the information, materials, products and services available through this Website are subject to all applicable laws and regulations and to these terms and conditions of use (the “T&C’s”).

  2. By accessing this Website, you agree to the T&C’s, which form a legally binding agreement. If you do not agree to the T&C’s, please exit this Website.

  3. These T&C’s may be changed by us from time to time. The latest T&C’s will be posted on the Website, and you should always review these T&C’s prior to using the Website to ensure that you have an understanding of the current T&C’s.

 2. Ownership

  This Website and its design, text, content, graphic and other matters related to this Website are protected under intellectual property law and are the property of Openlab or are included with the permission of third party right owners. None of these elements may be used in any form without Openlab’s express prior written permission.

 3. Trademarks

  The Openlab trademark and logotype appearing on this Website are the property of Openlab. All other trademarks, product names, company names, logos, and trade dress displayed on the Website are the property of their respective owners. You agree not to display or use the marks in any manner without Openlab’s prior written permission.

 4. Posts

  Posting or transmitting of any unlawful material, or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offence or violation of any law is strictly prohibited.

 5. Data Protection

  By agreeing to these T&C’s, you acknowledge you have read and understood the terms of our Privacy Policy and that you agree with it. Upon the submission of any personal information to us, you expressly grant permission to us to disseminate and/or use such information for any lawful purpose as detailed in our Privacy Policy.

 6. Limitation of liability

  In no event will Openlab be held liable to you for any lost profits, indirect or consequential damages arising out of your use or inability to use this Website and the services. Openlab makes no warranties regarding any intellectual property rights or other proprietary rights in the ideas and Openlab cannot be held liable for any third party claims regarding the use of ideas received through the platform.

 7. Governing law

  This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Sweden.

 8. Contact

  We can be reached at Openlab Valhallavägen 79, 11427 Stockholm, Sweden, info@ideanation.se

×

Contact us!

×
×
×

Call Stefan at
070 635 65 91

×

OK
×
×
×

×